Algemene voorwaarden.

Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy statement van BeautyQueen.

 

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BeautyQueen en de cliënt waarop BeautyQueen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning BeautyQueen
1. De styliste van BeautyQueen zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de styliste worden verteld.
3. BeautyQueen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BeautyQueen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. BeautyQueen zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan BeautyQueen te melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag BeautyQueen 100% / 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later is mag BeautyQueen de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door bereken.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de BeautyQueen de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. BeautyQueen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichting van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
1. BeautyQueen vermeld alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar, en berekend een aanbetaling van 30% van de gehele behandeling voor het reserveren van tijd voor uw afspraak. 
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen contant of via de pin (pintoeslag in de salon €1,50).

5.BeautyQueen is niet verantwoordelijk voor verhinderingen. De reeds voldane aanbetaling van 30% van het totaalbedrag van uw behandeling is voor het reserveren van tijd voor een afspraak en hierdoor zal er geen volledige restitutie plaats vinden. 

6. Afspraken dienen voor 24 uur te worden geannuleerd/gewijzigd. Bij het niet tijdig doorgeven van een wijziging/annulering, zal de aanbetaling eveneens niet worden teruggevorderd en het eventueel overige bedrag alsnog in rekening worden zoals vermeld in de algemene voorwaarden. De reeds voldane aanbetaling is voor het reserveren van tijd voor een afspraak en hierdoor zal er geen restitutie plaats vinden.

7.Bij het niet tijdig annuleren 24uur voorafgaand wordt 50% van de totaal prijs van de behandeling in rekening gebracht en bij een no show ontvangt u de rekening (100%) van het gehele bedrag van uw afspraak.

8.Indien u genoodzaakt bent om uw afspraak te annuleren kunt u telefonisch contact met ons opnemen, zo kunnen wij uw afspraak annuleren of eventueel samen met u verplaatsen en kunt u een deel van uw aanbetaling (exclusief administratiekosten) meenemen naar uw volgende afspraak.

5. Persoonsgegeven & privacy
1. De cliënt voorziet BeautyQueen voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan BeautyQueen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. BeautyQueen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in het profiel van de klant die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. BeautyQueen behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.
4. BeautyQueen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
5. BeautyQueen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
6. Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak BeautyQueen verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
8. BeautyQueen gebruikt foto’s die tijdens de behandeling zijn gemaakt op haar facebookprofiel & Instagram account na toestemming via het intakeformulier van de cliënt.

6. Aansprakelijkheid
BeautyQueen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat BeautyQueen is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, allergie, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.

BeautyQueen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, een afspraak is ten allen tijden op eigen risico.

7. Beschadiging en/of diefstal
1. BeautyQueen behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
2. BeautyQueen meldt diefstal altijd bij de politie.

8. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen één weken na ontdekking gemeld worden aan BeautyQueen
2. BeautyQueen moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal BeautyQueen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien BeautyQueen en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BeautyQueen het recht de cliënt te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. BeautyQueen wordt gewerkt met verantwoorde producten van Florence Beauty & Nails / LashExtend / Perfect Eyelash.
4. Er word van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

10. Garantie
1. BeautyQueen geeft de cliënt een week (7dagen) garantie op nagelbehandelingen en vierentwintig uur (24uur) op wimperbehandelingen.


Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt op de hoogte is gebracht door BeautyQueen over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling;
  • De cliënt andere producten dan door BeautyQueen geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt voor een navulbehandeling wimperextensions geen foam reiniging thuis heeft gebruikt.
  • De cliënt geen nagelriemolie gebruikt voor kunstnagels.
  • De cliënt voor het herroepen op garantie een andere salon heeft bezocht. 

11. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen BeautyQueen en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daaraan steeds bepalend.
van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Het vertrouwen dat BeautyQueen zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde systemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals nu, met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Privacyverklaring
PDF – 350,1 KB 739 downloads